AUSTRIA


 

KM# 2186    1 Kreuzer 1860
Composition: ?
Diameter: 19.2 mm


 

KM# 2801    2 Heller 1894
Composition: Bronze
Diameter: 19.0 mm


 

KM# 2802    10 Heller 1895
Composition: Nickel
Diameter: 19.0 mm


 

KM# 2822    10 Heller 1915
Composition: Copper-Nickel-Zinc
Diameter: 19.0 mm


 

KM# 2803    20 Heller 1894
Composition: Nickel
Diameter: 21.0 mm


 

KM# 2826    20 Heller 1916
Composition: Iron
Diameter: 21.0 mm


 

KM# 2820    1 Corona 1915
Right: Franz Joseph I
Composition: 0.8350 Silver .1342 oz. ASW
Diameter: 19.0 mm


 

KM# 2876    2 Groschen 1957
Composition: Aluminum
Diameter: 18.0 mm


 

KM# 2875    5 Groschen 1955
Composition: Zinc
Diameter: 19.0 mm


 

KM# 2874    10 Groschen 1949
Composition: Zinc
Diameter: 21.0 mm


 

KM# 2878    10 Groschen 1998
Composition: Aluminum
Diameter: 19.8 mm


 

KM# 2870    50 Groschen 1947
Composition: Aluminum
Diameter: 22.0 mm


 

KM# 2885    50 Groschen 1986
Composition: Aluminum-Bronze
Diameter: 19.4 mm


 

KM# 2871    1 Schilling 1947
Composition: Aluminum
Diameter: 25.2 mm


 

KM# 2886    1 Schilling 1983
Composition: Aluminum-Bronze
Diameter: 22.4 mm


 

KM# 2889a    5 Schilling 1990
Designers: Hans Kottenstorfer and Josef Koblinger
Composition: Copper-Nickel
Diameter: 23.5 mm


 

KM# 2918    10 Schilling 1974
Designers: Kurt Bodlak and Ferdinand Welz
Composition: Copper-Nickel Plated Nickel
Diameter: 25.8 mm